menu.
privacy
verklaring 
arcadia b.v.
SCROLL

Privacyverklaring Arcadia B.V.

Arcadia B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig beveiligd en verwerkt. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met de verwerking en beveiliging van uw gegevens.

Contactgegevens:
Arcadia B.V.
Woudtzicht 13
2678 NH De Lier
Website: www.arcadiachrysanten.nl

Mevrouw Halkes is de Functionaris Gegevensbescherming van Arcadia B.V.
Zij is te bereiken via conny@arcadiachrysanten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij sollicitaties en/of indiensttreding bij Arcadia B.V. , werken als uitzendkracht of als klant kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

·         Voor- en achternaam
·         Geslacht
·         Geboortedatum
·         Adresgegevens
·         Telefoonnummer
·         E-mailadres
·         Bankrekeningnummer
·         Opleidingsniveau
·         Salarisgegevens
·         Functie

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Arcadia B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

·          Ras (op basis van een pasfoto op het Curriculum Vitae/ ID-bewijs)
·          Burgerservicenummer (BSN)
·          Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Arcadia B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·          Verwerken van een sollicitatie
·          Het afhandelen van een betaling
·          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of productinformatie
·          Vragen te beantwoorden of klachten te behandelen, via social media, email,
           per post of telefonisch

·          Bij indiensttreding: om te komen tot een juiste arbeidsverhouding
           door arbeidsovereenkomst, salarisverwerking, registratie functioneren
           en verzuim
·          Bij uitzendkrachten: voor het controleren van de identiteit, het bijhouden
           van verjaardagen en inleenvoorwaarden zoals salaris
·          Personen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
           dienstverlening uit te kunnen voeren
·          Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
·          Om goederen en diensten af te leveren
·          Arcadia B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
           toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
           belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Arcadia B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Arcadia B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
·          Kopie ID-bewijs: 5 jaar na einde dienstverband
·          Gegevens loonadministratie: 7 jaar na einde van dienstverband
           (naam, adres, woonplaats, datum indiensttreding en loonadministratie)
·          De volgende zaken bewaren wij twee jaar nadat dienstverband is beëindigd
           o arbeidsovereenkomsten (en wijzigingen hierin)
           o correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag
           o getuigschriften
           o verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
           o gegevens en correspondentie in verband met ziekte

Delen van persoonsgegevens met derden
Arcadia B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arcadia B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de wettelijke verplichtingen met betrekking tot ziekteverzuim werken wij samen met een arbodienst. Arcadia B.V. heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten, waarin de afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst ligt ter inzage bij P&O. Flynth adviseurs en accountants verzorgt de loonadministratie. Voor uitzendkrachten geldt dat wij contact hebben met de betrokken uitzendbureaus over inleenvoorwaarden (salaris), gewerkte uren, afwezigheid, e.d.

Arcadia B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arcadia B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar conny@arcadiachrysanten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Arcadia B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De nieuwste versie ligt ter inzage op kantoor. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Arcadia B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is met een wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Mocht er onverhoopt toch een datalek optreden, dan zullen wij dit direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verkoopafdeling of via conny@arcadiachrysanten.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-09-2023.

 

De handen-in-de-klei aanpak blijft vakmanschap en dat vind ik mooi. Ik word hier elke dag uitgedaagd het beste uit mezelf en uit de bloemen te halen.

Marco Smit Location Manager